Опен Сента 2019

ŠAHOVSKI KLUB “SENTA”                    Novi žiro račun (od 26.04.2019.) : 325950060005934413

24400 Senta, Ađanska br. 7                         web:      www.chess-senta.org.rs

Dana: 05.04.2019. godine                             e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PRIJATELJIMA ŠAHA !

 

Šahovski Klub „Senta” iz Sente od 19. do 26. jula 2019. god. organizuje

 

XXIII. Međunarodni šahovski festival « Senćanska Bitka 1697 »

( Pet šahovskih turnira: A-grupa, B-grupa, C-grupa, dečji i brzopotezni )

 

U sufinansiranju šahovskog festivala uĉestvuju Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i lokalna

samouprava Opštine Senta !

Svih pet turnira igraju se u Sportskoj dvorani u Narodnoj bašti u Senti, gde će biti i otvaranje festivala 19. jula 2019. godine u 16:30 časova .

Za svih pet turnira, šahovske garniture i digitalne šahovske ĉasovnike obezbeĊuje organizator .

Rezultati svih pet turnira biće objavljeni na web-sajtu www.chess-results.com

 

I.  Glavni ( FIDE ) Turnir - Rejtinguje se kod FIDE .

Igra se 9 kola po švajcarskom sistemu ( FIDE varijanta ) .

Tempo igre je 90 minuta za celu partiju i 30 sekundi za svaki odigrani potez .

Dozvoljeno kašnjenje na šahovsku partiju je 59 minuta i 59 sekundi .

Neto nagrade :

I - 55.000 + pehar + medalja ,   II - 40.000 + medalja ,   III - 25.000 + medalja ,   IV –18.000 ,   V –

12.000 ,  VI – 8.000 ,  VII – 6.000 , VIII – 6.000 ,  IX – 6.000 , X - 6.000 dinara .

U sluĉaju deobe mesta za igraĉe koji su osvojili 6.5 poena ili više, nagrade se isplaćuju po Hortovom

sistemu .

Posebne nagrade :

Najbolja nenagrađena takmičarka - 6.000 ,  Najbolji nenagrađeni omladinac rođen posle 31.12.2000. godine - 6.000 , Najbolji nenagrađeni senior rođen pre 01.01.1959. godine - 6.000 , Najuspešniji nenagrađeni igrač ŠK Senta - 6.000 dinara .

Posebne  nagrade  se  isplaćuju  u  odreĊenoj  kategoriji  ukoliko  uĉestvuje  najmanje  tri  takmiĉara  .

Jedan takmiĉar moţe dobiti samo jednu nagradu .

 O rg a niza t o r  će  ispla t it i  na g ra du  sa mo  o n i m  ig ra či ma  ko j i  će  pri sust v o v a t i  po deli   na g ra da   ( cc a .   2 0

 mi nut a  po sle  za v ršet ka  po s lednje  pa rt ij e)  i  ko j i  do  zav ršet ka  9 .  ko la  dostave št ampa ne  podatke iz

 zdra v st v ene knjiž ice i  l ične ka rt e  sa čipo m ( o dno sno f o t oko p ij u lične ka rt e bez čipa  ) !

Pravo učešća imaju igrači  sa  rejtingom većim od  2000  ,  a  igrači sa  manjim rejtingom samo  u

ograničenom broju .

UPISNINE:                                         Uplaćene do 19.05.2019 :    Uplaćene do 19.06.2019 :                  Ostali :

WIM, IM i igraĉi sa rejtingom     2300-2499     1.800 dinara                        2.500 dinara                         3.200 din. Igraĉi sa rejtingom     2200-2299                   2.000 dinara                        2.800 dinara                         3.600 din. Igraĉi sa rejtingom    2000-2199                    2.200 dinara                        3.100 dinara                         4.000 din. Igraĉi sa rejtingom    1600-1999                    3.000 dinara                        4.500 dinara                         6.000 din.

WGM, GM i igraĉi sa rejtingom od 2500 i više su osloboĊeni upisninе. WIM, IM i igraĉi sa rejtingom od

2400-2499 su osloboĊeni upisninе iskljuĉivo ukoliko se pismeno prijave najkasnije do 30.04.2019. godine. PAŢNJA:  VELEMAJSTORIMA  SA  REJTINGOM  PREKO  2500  ĈIJE PISMENE      PRIJAVE      PRISTIGNU      DO      30.04.2019.      GODINE ORGANIZATOR OBEZBEDIĆE GRATIS SMEŠTAJ ( PUN PANSION ) !

 

II. B-turnir (do 2100 rejtinga): -  Rejtinguje se kod FIDE .

Igra se 9 kola po švajcarskom sistemu ( FIDE varijanta ) .

Tempo igre, dozvoljeno kašnjenje i naĉin isplate nagrada su identiĉni kao kod glavnog turnira .

Neto nagrade :

I - 12.000,  II - 10.000,  III - 8.000,  IV - 6.000 ,  V – 4.000 dinara .

Pravo učešća imaju igrači od 1600 do 2100 rejtinga , a igrači sa manjim rejtingom samo u

ograničenom broju .

UPISNINE:                                        Uplaćene do 19.05.2019 :         Uplaćene do 19.06.2019 :           Ostali :

Igraĉi sa rejtingom    1800-2100           2.200 dinara                           2.600 dinara                               3.000 din. Igraĉi sa rejtingom    1600-1799           2.400 dinara                           2.900 dinara                               3.400 din. Igraĉi sa rejtingom manjim od 1600       3.000 dinara                           3.500 dinara                               4.000 din.

III. C-turnir: -  Rejtinguje se kod FIDE .

Pravo učešća imaju svi igrači koji nemaju veći rejting od 1700 i koji uplate upisninu, s tim da inostrani igrači bez rejtinga moraju imati identifikacioni broj FIDE.

Upisnina: 2.600 dinara. Smanjeni iznos upisnine vaţi za uplate koji pristignu do 19.06.2019. : 2.200 dinara,

odnosno za uplate koji pristignu do 19.05.2019. godine: 1.800 dinara .

Igra se 9 kola po švajcarskom sistemu ( FIDE varijanta ) .

Tempo igre je 75 minuta za celu partiju i 30 sekundi za svaki odigrani potez . Dozvoljeno kašnjenje na šahovsku partiju je 59 minuta i 59 sekundi . Nagrade: Prigodni pokloni od 1. do 5. mesta .

 

Mogućnosti smeštaja i ishrane :

Hotel Royal (novi deo) – pun pansion (soba, doruĉak, ruĉak, veĉera) :  cca. 26 EUR /noćenje/osoba .

Naznaĉene cene vaţe za dvokrevetne sobe, a za jednokrevetne se naplaćuje doplata .

Povlašćene cene Hotela Royal vaţe samo za vreme festivala za narudţbine preko Šahovskog kluba Senta . Plaćanje smeštaja i ishrane se vrši u dinarima po vaţećem kursu evra .

Po izraenoj ţelji uĉesnika do 30. 06. 2019. godine moţemo zatraţiti i druge specijalne ponude smeštaja ! Zbog limitiranog broja pojedinih kategorija smeštaja molimo Vas da rezervacije izvršite što pre, jer postoji mogućnost kompletne popune pojedinih kapaciteta !

Rezervacije smeštaja na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kontakt osoba: Laslo Varadi – tel.: 024-822-400 .

Plaćanje upisnine, smeštaja i ishrane se vrši u svakom sluĉaju unapred ili prilikom registracije na dan

otvaranja .

Prijave za A, B i C turnir se primaju do 18. jula 2019. godine na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili u sali za igru 19. jula 2019. godine od 13:00 do 16:00 časova, kada i ranije prijavljeni igraĉi treba da se registruju . Ko propusti da se registruje u datom roku neće biti parovan za 1. kolo ! Igraĉima koji se uopšte ne registruju i ne dostave adekvatan dokaz o opravdanosti izostanka, ranije uplaćena upisnina se ne vraća ! Partije počinju svakog dana u 17:00 časova, izuzev subote 20.07.2019. godine kada kolo počinje u

17:30  časova  i  nedelje 21.07.2019. godine  kada  se  igraju  dva  kola,  tj.  od  10:00  i  17:00  časova.

Poslednje 9. kolo igra se u petak 26. jula 2019. godine od 10:00 časova .

IV. Deč ji Turnir - Ne rejtinguje se kod FIDE .

Organizuje se u subotu 20. jula 2019. godine sa početkom u 10:00 časova . Igra se 7 kola po švajcarskom sistemu FIDE varijanta.

Pravo učešća na turniru imaju igrači koji su u 2018/2019 školskoj godini pohađali Osnovnu školu

odnosno Predškolsku ustanovu, i to bez plaćanja upisnine .

Turnir se igra u jednoj grupi, a medalje i diplome se obezbeĊuju za troje prvoplasiranih deĉaka odnosno devojĉica u dve uzrastne kategorije i to :   I-IV razred OŠ i mlaĊi,  V-VIII razred OŠ .

Tempo igre: 15-15 minuta po igraĉu . Turnir se igra po pravilima FIDE za rapid partije .

Svi  zainteresovani igrači  trebalo  bi  da  se  jave  do  19.  jula  2019.  god.  na  e-mail  adresu  kluba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    kao    i    da    se    registruju    u    sali    za    igru    do    9:30    časova    . Ukoliko preostane slobodnih mesta, prijave se primaju i u sali za igru prilikom registracije i to pre poĉetka turnira do 9:30 ĉasova .

V. Brzopotezni ( Cuger ) Turnir -  Rejtinguje se kod FIDE .

Organizuje se u utorak 23. jula 2019. godine sa početkom u 10:00 časova . Tempo igre: 3-3 minuta po igraĉu + 2 sekunde za svaki odigrani potez .

Igra se 11 kola po švajcarskom sistemu FIDE varijanta . Turnir se igra po pravilima FIDE za blic partije . Pravo učešća imaju svi igrači koji uplate upisninu u iznosu od 600 dinara, s tim da inostrani igrači bez rejtinga moraju imati identifikacioni broj FIDE.  GM  s u  o slo b o Ċ eni  up isni nе  .

Neto nagrade :

I - 3.000,  II - 2.500,  III - 2.000,  IV - 1.500 ,  V – 1.000 dinara .

Prijave se primaju do 09:30 ĉasova u sali za igru .

 

UPRAVNI ODBOR ŠAHOVSKOG KLUBA “SENTA”